Έως τις 13/12 η τελευταία δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης

Η δράση αποτελεί τη συνέχεια του Α Κύκλου και στοχεύει στην ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Στον Β Κύκλο οι ωφελούμενοι διευρύνονται καθώς εκτός από αυτοαπασχολούμενους και ανέργους θα μπορούν να συμμετάσχουν και μισθωτοί πτυχιούχοι.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017 και μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:
 • 1η από 5.7.2017 έως 9.8.2017
 • 2η από 6.9.2017 έως 11.10.2017
 • 3η από 8.11.2017 έως 13.12.2017.
​Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η δράση του Β Κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).
Δικαιούχοι της δράσης είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).espa
Μπορούν να συμμετέχουν:
 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Ανεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.
​Η επιχορήγηση αφορά στη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές των δικαιούχων.
Οι δαπάνες που θα επιχορηγηθούν μπορεί να είναι: λειτουργικά έξοδα (π.χ. ενοίκια, ενέργεια, τηλεφωνία, ύδρευση κ.ά.), αμοιβές τρίτων (π.χ. νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου κ.ά.), δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, ασφαλιστικές εισφορές, μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας, αποσβέσεις παγίων, χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας και διάφορα αναλώσιμα της επιχείρησης.
Επιδοτούνται με:
 • 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση,
 • έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων,
 • έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.
Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:
 1. Για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής: Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα, ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω, καθώς επίσης, θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.
 3. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.
 4. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.SpiralNewLogo
Η Spiral αναλαμβάνει τη σύνταξη και διαχείριση του φακέλου σας για την ένταξή σας στο πρόγραμμα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2314-033-909.

 

Advertisements

Οι εξελίξεις στη Spiral και το επιχειρηματικό περιβάλλον…

Τα τελευταία νέα της Spiral

Λίγο πριν φύγει το 2017, η Spiral προσαρμόζεται στις ταχύτατες αλλαγές που συντελούνται στο ευρύτερο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Η Spiral ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια (Σεπτέμβριος 2007) στο πλαίσιο των αναγκών, που είχαν δημιουργηθεί στην αγορά από τη ραγδαία υλοποίηση 3ου ΚΠΣ και των προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας της εποχής. Έκτοτε λειτούργησε συστηματικά, παρέχοντας υπηρεσίες αξίας, τόσο αναφορικά με τη νέα επιχειρηματικότητα (επιχειρηματικά σχέδια, αιτήματα ΕΣΠΑ κ.ά.), όσο και αναφορικά με την υφιστάμενη επιχειρηματικότητα (συστήματα διαχείρισης ISO, μάρκετινγκ κ.ά.).

Ανέπτυξε διάφορα project, από το Επιχειρείν του Δήμου Καλαμαριάς και την Ασφάλιση Online,  έως το Ask Me For Business και τα Spiral Courses.

Δημιούργησε μία σεβαστή βάση ικανοποιημένων πελατών, συνεργατών και ωφελούμενων.

Τέλος, εμπλούτισε δυναμικά το γνωστικό και εμπειρικό της υπόβαθρο, αναδιατάσσοντας τις ικανότητές της σε ένα άλλο επίπεδο, πιο κοντά στην τεχνολογία και το ίντερνετ, σε ένα δρόμο σταδιακής αλλαγής σε virtual enterprise.

Αξιοποιώντας τις νέες της δυνατότητες:

 1. Δημιούργησε το νέο της ιστότοπο / e-Shop, αξιοποιώντας 100% της δυνατότητες που παρέχει σήμερα η τεχνολογία του διαδικτύου.
 2. Εισάγει για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά το Μοντέλο Αξιολόγησης Ιστοσελίδων της Spiral, δημιουργώντας νέα κριτήρια και παραμέτρους στη δημιουργία και χρήση των εμπορικών ιστοσελίδων.
 3. Μπαίνει δυναμικά στο πεδίο του digital marketing, αξιοποιώντας τις συνεργασίες της και συντονίζοντάς τες με τις πραγματικές ανάγκες των πελατών.
 4. Αναπτύσσει όλο και περισσότερο την κοινωφελή της δράση, παρέχοντας δωρεάν επιχειρηματικές συμβουλές μέσω της πιλοτικής υλοποίησης του Ask Me For Business.
 5. Ολοκληρώνει την πλατφόρμα επιχειρηματικής κατάρτισης Spiral Courses.

Περισσότερα…

Τα ανοικτά προγράμματα του ΕΣΠΑ

espa

 • Επιχειρούμε Έξω (οικονομική ενίσχυση μεταποιητικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις). Περισσότερα…
 • Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (οικονομική ενίσχυση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον κλάδο του Τουρισμού). Περισσότερα…
 • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (οικονομική ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την ίδρυση και λειτουργία τους). Περισσότερα…

 

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Νέο πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Νέο πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων προκηρύχθηκε από το ΕΠΑΝΕΚ και το ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι του προγράμματος Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στις 25.000 – 400.000 €.

Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό της κρατικής συμμετοχής ανέρχεται στο 50%.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου
 • να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια
 • να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι οι εξής:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 • Μεταφορικά μέσα
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και μετά.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι οι κάτωθι:

 • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
 • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
 • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
 • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μετόχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, να υποβάλλουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης σε ηλεκτρονική μορφή.

Η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι από τις 18/12/2017 έως 28/03/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2314-033-909 ή εναλλακτικά στο 6977-445-817.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Έναρξη της τελευταίας (3ης) περιόδου υποβολής για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β Κύκλος)

Ξεκίνησε σήμερα (8/11/2017) η 3η περίοδος υποβολών για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος). Υπενθυμίζουμε ότι η δράση «έτρεξε» σε 2 Κύκλους, αρχής γενομένης στις 8/3/2016 (βλ. εδώ)

Με την 3η περίοδο (του Β Κύκλου), η οποία λήγει στις 13/12/2017, ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα υποβολών για τη συγκεκριμένη δράση.

Υπενθυμίζουμε ότι η δράση αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ με 100% χρηματοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2314-033-909 ή εναλλακτικά στο 6977-445-817.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Πως μπορώ να χρηματοδοτηθώ για την υλοποίηση της επιχειρηματικής μου ιδέας;

Υπάρχουν 2 βασικές δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας, αναλόγως από που προέρχεται αυτή: η δημόσια και η ιδιωτική

Η δημόσια χρηματοδότηση παρέχεται στην Ελλάδα κυρίως από το ΕΣΠΑ, τον Επενδυτικό Νόμο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μερικές φορές και από άλλους φορείς, όπως είναι ο Ο.Α.Ε.Δ.  Σημειώνεται ότι το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης εξαρτάται από την εκάστοτε δράση / πρόγραμμα και μπορεί να φτάνει ακόμα και το 100%, για την υλοποίηση συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου. Η κάθε δράση / πρόγραμμα έχει διαφορετικούς σκοπούς και γι’ αυτό και μπορεί να απευθύνεται σε διαφορετικά κοινά (π.χ. υφιστάμενες επιχειρήσεις, άνεργους, ελεύθερους επαγγελματίες κλπ.), να επιδοτεί διάφορες επενδυτικές δαπάνες (όπως π.χ. εξοπλισμό, διαμόρφωση κτιρίων, λειτουργικά έξοδα κλπ.), να αφορά διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, με διάφορες προϋποθέσεις ένταξης και υλοποίησης και να ισχύει για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Εν τέλει, αυτό που διαμορφώνει τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις είναι το περιεχόμενο της εκάστοτε προκήρυξης, του εκάστοτε Επενδυτικού Νόμου και των εκάστοτε χρηματοδοτικών μέσων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπάρχουν βεβαίως και δυνατότητες ιδιωτικής χρηματοδότησης, κυρίως διαμέσου των Τραπεζών, αλλά και μέσω άλλων Ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων ή και μέσω άλλων θεσμών, όπως είναι το crowdfunding κ.ά. Κοινή και απαραίτητη προϋπόθεση για την οποιαδήποτε χρηματοδότηση, είναι η κατάρτιση ολοκληρωμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου, ώστε να αξιολογηθεί η προοπτική επιτυχούς αξιοποίησης της ενίσχυσης.

Η Spiral αναλαμβάνει την υπαγωγή σας σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων…

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Από σήμερα η υποβολή των αιτήσεων για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης του ΕΣΠΑ.

Ξεκινά σήμερα η 2η περίοδος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Β΄ Κύκλο της Δράσης του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει ενίσχυση σε ποσοστό 100%, για λειτουργικά έξοδα, εξοπλισμό, πρόσληψη προσωπικού, εξωτερικούς συνεργάτες κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέλθετε στην εταιρική μας ιστοσελίδα ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2310 214971.

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις!

Ένα νέο και πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, προκηρύχθηκε την περασμένη Παρασκευή για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών τους για έρευνα και ανάπτυξη, με τίτλο «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ«. Ειδικότερα:

Βασικός στόχος του προγράμματος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

ΕΣΠΑ-2017-Το-δεύτερο-πρόγραμμα-«Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση-ΜΜΕ»

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

α) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» και

β) Επιχειρήσεις (υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης) και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις».

Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 1. Δαπάνες προσωπικού.
 2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
 3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
 4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
 5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
 6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
 7. Δαπάνες καινοτομίας
 8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης ανά Παρέμβαση σε ευρώ:

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις
500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000 ευρώ
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000 ευρώ.

Το ύψος της χρηματοδοτικής ενίσχυσης κυμαίνεται:

Ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης, τις συνεργασίες και το περιεχόμενο της έρευνας, από 35 – 80%.

Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ανέρχεται σε 280.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000 ευρώ.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Α’ Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημΑποτέλεσμα εικόνας για ΕΥΔΕ ΕΤΑΚερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Για τους επόμενους κύκλους, η ημερομηνία έναρξης θα ανακοινωθεί με σχετική απόφαση.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, στην Δράση ήτοι έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ…

Η Spiral αναλαμβάνει τη σύνταξη και διαχείριση του φακέλου σας για την ένταξή σας στο πρόγραμμα. Επικοινωνήστε μαζί μας…

Promo 3.png

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Νέες μικροχρηματοδοτήσεις και workshops από το ΚΕΠΑ.

Μία να μορφή χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ έρχεται τώρα από το ΚΕΠΑ και τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS!

Η χρηματοδότηση αφορά στη δυνατότητα χορήγησης μικροδανείων από 1.000€ έως 25.000€.

Επίσης, τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS (Business Development Services Centers) δίνουν τη δυνατότητα σε εν δυνάμει, νέους και υφιστάμενους μικρούς & πολύ μικρούς επιχειρηματίες, να παρακολουθήσουν δωρεάν workshops σε θέματα ειδικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΕΠΑ

Το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης,  microSTARS Workshops

1. Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: 15/3/2017, 14:00 – 17:00. Τόπος: ΚΕΠΑ, 6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης, Οικισμός Λήδα Μαρία, Κτίριο «Ερμής».

2. Η αξιοποίηση του διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: 22/3/2017, 15:30 – 18:30. Τόπος: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη.

3. Ανάπτυξη Εξαγωγών

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: 29/3/2017, 14:00 – 17:00. Τόπος: ΚΕΠΑ, 6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης, Οικισμός Λήδα Μαρία, Κτίριο «Ερμής».

Πληροφορίες:  2310 274033 – email: pagounia@microstars.gr .

Spiral

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

Η Spiral παρουσιάζει τα προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων του ΕΣΠΑ, που πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του 2017.

 1. «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης» (2ος Κύκλος). Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση, σε ποσοστό 100%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων ύψους έως και 50.000€, που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. «Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών υφιστάµενων επιχειρήσεων µε την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» (2ος Κύκλος). Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση, σε ποσοστό έως και 50%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων ύψους έως και 200.000€, που αφορούν σε επενδύσεις επιχειρήσεων για την είσοδό τους σε νέες αγορές.
 3. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (2ος Κύκλος). Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση, σε ποσοστό 100%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων ύψους έως και 60.000€, που αφορούν την ίδρυση μικρών επιχειρήσεων.
 4. «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» (2ος Κύκλος). Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση, σε ποσοστό έως και 50%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων ύψους έως και 150.000€, που αφορούν στον εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων.
 5. «Σύγχρονη Μεταποίηση». Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων, σε ποσοστό έως και 45%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων ύψους από 250.000€ – 2.500.000€, που αφορούν στο μετασχηματισμό της παραγωγικής τους ικανότητας.
 6. «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση». Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση, σε ποσοστό 65%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων ύψους έως και 60.000€, που αφορούν στην ίδρυση επιχειρήσεων από άνεργους πρώην επιχειρηματίες, ηλικίας μεγαλύτερης των 45 ετών.
 7. «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων». Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση, σε ποσοστό έως και 50%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων ύψους από 80.000 έως και 400.000€, για την ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων.
 8. «Αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών». Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων υπηρεσιών, σε ποσοστό έως και 50%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων, για την τεχνολογική και περιβαλλοντική τους αναβάθμιση.
 9. «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων μεταποίησης ή και υπηρεσιών, σε ποσοστό έως και 50%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων ύψους έως και 250.000€, για την επιχειρηματική τους εξωστρέφεια.

Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας, αναφορικά με την έναρξη των προαναφερθέντων προγραμμάτων, μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας.

Spiral 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Στη Βραζιλία ο καφές τυλίγεται σε ημερήσιες εφημερίδες για να φαίνεται πόσο φρέσκος είναι!

Να μια ωραία ιδέα από τη Βραζιλία: Η εταιρία Café Pelé χρησιμοποιεί το ημερήσιο τύπο για να δείξει πόσο γρήγορα και φρέσκα φτάνουν τα προϊόντα της στα σούπερ μάρκετ!

Είναι γεγονός ότι πολλοί καταναλωτές θέλουν να αγοράζουν φρέσκα προϊόντα, αλλά καθώς πιστεύουν ότι παίρνει αρκετό χρόνο για να φτάσουν αυτά στα ράφια των σούπερμάρκετ, προτιμούν να ψωνίζουν από μικρά καταστήματα, χύμα ή μη τυποποιημένα προϊόντα. Τώρα όμως μια εταιρία από τη Βραζιλία ξεπερνά το πρόβλημα, αναδεικνύοντας την ταχύτητα στις διανομές της διαμέσου της συσκευασίας στα προϊόντα της.

Είναι απίστευτο, αλλά καταφέρνουν καθημερινά να συσκευάζουν τον καφέ τους στην πρωινή εφημερίδα Estado de São Paulo, προτού τον ανεβάσουν στα ράφια των σουπερμάρκετ. Περίπου 5.000 σακουλάκια φρεσκοκομένου καφέ σφραγίζονται αεροστεγώς το ξημέρωμα με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας και στη συνέχεια πωλούνται παράλληλα με αυτήν.

Στην ιστοσελίδα του Café Pelé  στο Facebook, η εταιρία λέει: «Η Café Pelé και η Estado de São Paulo μαζί στο ίδιο πακέτο, παραδίδουν σε σας ένα προϊόν πάντα φρέσκο».

Η ιδέα αυτή, διακρίθηκε για την καινοτομία της, ως μία από τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες παγκοσμίως την τελευταία εβδομάδα του φετινού Απριλίου.

Spiral